top of page

Apply now for a CALC Micro-Grant!

Updated: May 22, 2020

05/22/20 UPDATE: Thank you for your interest in the CALC Micro-Grant Program. Applications are now closed. We are excited that we have been able to fund and kickstart 30 community projects with these funds. Stay tuned for more information on these projects.


---


We are excited to announce a funding opportunity to support the amazing community work happening in Denver right now in response to the COVID-19 pandemic. CALC funded individuals up to $300 and groups up to $500 (2 or more people) to support work in walkability, bikeability, or access to safe and healthy spaces for physical activity. Applications were be accepted immediately and on a rolling basis.


Examples of what micro-grants can help fund:

 • Programming or beautification of temporary road closures on City Streets that encourages social distancing, recreation, and placemaking

 • Supplies for community or local gardens (seedlings, tools, soil or mulch, materials for raised beds)

 • Arts and craft materials or supplies for uplifting community art projects (chalk, paint, signs, postcards and stamps, clean-ups, etc) to promote safe physical activity and outdoor activity

 • Materials to support neighborhood walking or bicycle delivery services (bicycles, front or rear-wheel racks, delivery trailers, rolling carts, baskets or panniers)

 • Supplies or signage for solo walking or biking tours that encourage social distancing (hats, reusable water bottles, kites, umbrellas, chalk, yard signs)

 • Translation/interpretation services for active living-related projects, such as those listed above

 • Gift certificates for volunteers

 • Out of the box ideas!


What we cannot fund at this time:

 • Direct compensation to individuals for services

 • Perishable or non-perishable food items

 • Personal hygiene, protective equipment, cleaning supplies, or single-use items (i.e., disposable gloves)

 • Projects not related to built environment, physical activity, or transportation


Who is eligible to apply: Any individual or organization in the City & County of Denver


Requirements:

 • Project must follow and support State of Colorado & City of Denver stay-at-home orders and social distancing guidelines along the entire lifecycle, from material procurement to actual usage

 • Funds will be dispersed in the form of direct purchase of materials or gift cards

 • Project must be completed by June 30, including documentation of project (e.g. pictures and a brief write-up) and completion of a brief post-evaluation survey

 • Preference will be given to projects that serve a high-need community or vulnerable populations


To Apply:

Fill out this brief Google form with your name(s), the type of service you’re involved in, and a brief description of how you plan to use the funds to support your community. Applications will be considered on a rolling basis until June 15th or grant funds are fully expended.


 

OPORTUNIDAD DE FINANCIACIÓN

La Coalición para una Comunidad de Vida Activa de Denver (CALC, por su sigla en inglés), un programa del Departamento de Transporte e Infraestructura de Denver anuncia una oportunidad de financiamiento para apoyar el asombroso trabajo comunitario desarrollándose en este momento en Denver en respuesta a la pandemia de COVID-19. CALC financiará a personas con hasta $ 300 y a grupos con hasta $ 500 (2 o más personas) para apoyar trabajos de caminabilidad, ciclabilidad, o accesibilidad a espacios seguros y saludables para la actividad física. Las solicitudes se aceptarán inmediatamente y de forma continua.


Ejemplos de lo que las microsubvenciones pueden ayudar a financiar:

 • Programación o embellecimiento de calles de la ciudad con cierres temporales que fomente el distanciamiento social, la recreación y la creación de lugares.

 • Suministros para jardines comunitarios o locales (plántulas, herramientas, tierra o mantillo, materiales para canteros de cultivo)

 • Materiales y suministros de arte y artesanía para proyectos de arte comunitario inspiradores (tiza, pintura, letreros, postales y sellos, limpiezas, etc.) para promover actividades físicas seguras y actividades al aire libre

 • Materiales para apoyar los servicios de entrega a pie o en bicicleta del vecindario (bicicletas, parrillas delanteras o traseras, remolques de entrega, carros rodantes, cestas o maletas)

 • Suministros o señalización para recorridos a pie o en bicicleta que fomenten el distanciamiento social (sombreros, botellas de agua reutilizables, cometas, sombrillas, tizas, letreros de jardín)

 • Servicios de traducción o interpretación para proyectos relacionados con la vida activa.

 • Certificados de regalo para voluntarios

 • ¡Ideas no convencionales!


Lo que no podemos financiar en este momento:

 • Compensación directa a individuos por servicios

 • Alimentos perecederos o no perecederos

 • Higiene personal, artículos de limpieza o artículos de un solo uso (p. ej. guantes desechables)

 • Proyectos no relacionados con el entorno fabricado, la actividad física o el transporte


Quién es elegible para presentar solicitud: cualquier individuo u organización en la ciudad y el condado de Denver


Requisitos:

 • El proyecto debe seguir y apoyar las órdenes de permanencia en el hogar del Estado de Colorado y la ciudad de Denver y las pautas de distanciamiento social a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la adquisición de materiales hasta el uso real

 • Los fondos se dispersarán en forma de compra directa de materiales o tarjetas de regalo

 • El proyecto debe completarse antes del 30 de junio, incluida la documentación del proyecto (p. ej. fotos y una breve reseña) y completación una breve encuesta posterior a la evaluación

 • Se dará preferencia a proyectos que sirvan a una comunidad de alta necesidad o poblaciones vulnerables


PARA PRESENTAR SOLICITUD:

Complete un breve formulario con su(s) nombre(s), el tipo de servicio en el que está involucrado(a) y una breve descripción de cómo planea usar los fondos para apoyar a su comunidad. Las solicitudes se considerarán de forma continua hasta el 15 de junio o hasta cuando los fondos de la subvención se gasten por completo.


 

CƠ HỘI GÂY QUỸ

Liên Minh Nếp Sống Cộng Đồng Denver Năng Động (CALC) là một chương trình của Bộ Giao Thông và Cấu Trúc, thông báo về môt cơ hội gây quỹ hỗ trợ việc làm hiện tại đầy kinh ngạc đang xảy ra trong cộng đồng Denver để đối phó với dịch cúm lớn COVID-19. CALC sẽ tài trợ $300 cho cá nhân và tới $500 cho nhóm (2 hoặc nhiều người hơn) để khuyến khích các sinh hoạt đi bộ, đi xe đạp, hay đến những khoảng trống ngoài trời để tập thể dục an toàn và lành mạnh. Các đơn yêu cầu sẽ được chấp thuận ngay tức khắc theo thứ tự.


Những ví dụ mà tiền trợ cấp-nhỏ có thể tài trợ:

 • Kế hoạch làm đẹp như tạm đóng những đường trong thành phố để khuyến khích việc cách ly xã hội, sinh hoạt giải trí và di chuyển đi đến các nơi chốn

 • Cung ứng vật liệu cho cộng đồng hay các vườn tược địa phương (hạt giống, dụng cụ, đất bồi lớp phủ hay vật liệu trồng trọt nâng nền đất)

 • Vật liệu thủ công hay cung ứng những gì cần để làm nghệ thuật cộng đồng (phấn, sơn, nhãn hiệu, bưu thiếp, tem, thu dọn, vân vân.) để cổ võ sự an toàn trong hoạt động cá nhân và sinh hoạt ngoài trời

 • Thiết bị hỗ trợ dịch vụ giao hàng bằng đường bộ hay xe đạp trong khu vực (xe đạp, xe kéo có khung chứa hàng phía trước hay sau, xe có toa kéo, xe có giỏ hay thúng đựng đồ)

 • Vật liệu hay bảng hiệu cho khách đi bộ hay đạp xe từng nhóm nhưng cổ võ cách ly xã hội (mũ nón, chai nước xử dụng lại, diều, dù, phấn, các dấu hiệu ngoài sân bãi)

 • Các dịch vụ phiên dịch/thông dịch cho những dự án gặp mặt trực tiếp

 • Phiếu quà cho những tình nguyện viên

 • Các ý kiến khác!


Những gì chúng tôi không thể tài trợ bây giờ:

 • Trả công trực tiếp cá nhân về những dịch vụ của họ

 • Những loại thực phẩm dễ hư hay không dễ hư

 • Vật dụng vệ sinh, đồ lau chùi hay đồ xử dụng cá nhân (như găng tay)

 • Các dự án không liên quan đến xây dựng môi trường, sinh hoạt thể thao hay vận chuyển


Ai có thể nộp đơn: Mỗi cá nhân hay tổ chức trong quận và thành phố Denver


Các Điều Kiện:

 • Dự án phải tuân thủ và hỗ trợ lệnh ở nhà của Bang Colorado và Thành Phố Denver cũng như hướng dẫn cách ly xã hội suốt thời gian hiệu lực từ khi nhận vật dụng đến khi xử dụng

 • Việc tài trợ bằng hình thức mua trả trực tiếp vật liệu hay cấp cho bưu thiếp

 • Dự án phải hoàn tất ngày 30 tháng Sáu, kể cả việc kèm theo sổ sách giấy tờ dự án (như hình ảnh và bản tường trình ngắn) và làm bản trưng cầu sau khi hoàn tất công trình

 • Sẽ ưu tiên cho các dự án phục vụ cộng đồng có nhu cầu cao hay nơi cư dân có điểm yếu


Để Nộp Đơn:

Xin hãy điền mẫu đơn gọn với tên tuổi của quý vị, dịch vụ mình muốn tham gia, và viết ngắn gọn đề án mà mình dự tính xử dụng tiền tài trợ để hỗ trợ cho cộng đồng của mình. Các đơn yêu cầu sẽ được cứu xét theo thứ tự cho đến ngày 15 tháng Sáu hay cho đến khi hết tiền quỹ tài trợ.
682 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page